Jakttider

Jakttider og fangsttider

Her finner du tider for jakt og fangst fra 1. april 2022 til 31. mars 2028. All info er hentet fra miljødirektoratet.

 

Alle som skal jakte og fangste i Norge må være registrert i Jegerregisteret (åpnes i ny fane). For å bli registrert, må du bestå jegerprøven (åpnes i ny fane). Alle som skal jakte og fangste må også ha betalt jegeravgift det aktuelle jaktåret. Du kan betale jegeravgiften på ”Min jegerside” i Jegerregistret. Personer som er bosatt i utlandet får norsk jegeravgiftskort mot å dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bostedsland.

 

 

Hjortevilt  

     
Elg  
Elg

I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for elgjakt,

med det unntaket som nevnes nedenfor.

25.09 23.12
 

Kautokeino og Karasjok kommuner.

01.09 23.12
Hjort 
Hjort Ikon

I kommunene hvor lokal

forskrift åpner for hjortejakt.

01.09 23.12
Rådyr 
Rådyr Ikon

I kommunene hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt.

25.09 23.12
Voksen
rådyrbukk 
Rådyr Ikon

I kommunene hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt.

10.08 23.12
Villrein 
Villrein Ikon

Hele landet (alle villreinområder).

20.08 30.09

Rovdyr

     

Rødrev  
Rev ikon

Hele landet.

15.07 15.04

Røyskatt 
Røyskatt Ikon

Hele landet.

21.08 15.03

Mår 
Mår Ikon

Hele landet.

01.11 15.03

Grevling 
Grevling Ikon                          

Hele landet.

21.08 31.01

Gaupe 
Gaupe Ikon

Hele landet. Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet

har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.

01.02 31.03

 

 

Hønsefugler                 

     

Jerpe,
orrfugl
og storfugl
Jerpe Ikon
                                                                                        

Hele landet.

10.09 23.12

Lirype
og fjellrype
Rype Ikon

Hele landet med unntaket som nevnes nedenfor.

10.09

28.02/

29.02

 

Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke.

10.09 15.03

 

 

Duefugler 

     

Ringdue 
Rype Ikon

Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylke hvor arten er fredet.

21.08 23.12

 

 

Vadere

     

Enkeltbakkasin 
Enkeltbekkasin Ikon

Hele landet.

21.08 23.12

Rygde 
Enkeltbekkasin Ikon

Hele landet.

10.09

23.12

 

 

Spurvefugler

     

Gråtrost 
Gråtrost Ikon

Hele landet.

10.08 23.12

Nøtteskrike 
Nøtteskrike Ikon

Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylke og Nordland fylker hvor arten er fredet.

10.08

28.02/

29.02

Skjære 
Skjære Ikon

Hele landet. 10.09

28.02/

29.02

Kråke 
Kråke Ikon

Hele landet. 15.07

31.03

Ravn 
Ravn Ikon

Hele landet med unntaket som nevnes nedenfor.

10.08

28.02/

29.02

 

Troms og Finnmark fylke.

10.08

15.03

 

 

Andefugler

     

Kortnebbgås 
Grågås ikon

Hele landet med unntakene som nevnes nedenfor.

10.08 23.12
 

I tidligere Finnmark fylke er arten fredet.

   
 

I tidligere Troms fylke og Nordland fylke nord for

Rana og Rødøy kommuner.

21.08 23.12
 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32,

fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

10.09 23.12

Grågås 
Grågås ikon

Hele landet med unntakene som nevnes nedenfor.

10.08 23.12
 

I tidligere Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for fylkesvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensningen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grensen i tidligere Troms fylke og nordover langs den tidligere fylkesgrensen.

20.08 30.09

 

I tidligere Troms fylke og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner.

15.08 23.12

 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

10.09 23.12

Brunnakke,
krikkand
og stokkand 
Grågås ikon

Hele landet med unntaket som nevnes nedenfor.

21.08 23.12

 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

10.09 23.12

Toppand,
kvinand,
siland og
laksand
GrågåsSvartand

Hele landet.

10.09 23.12

Svartand 
GrågåsSvartand

Tidligere Østfold fylke.

10.09 23.12

Ærfugl 
GrågåsSvartand

Kun hannfugl av ærfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Østfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker. Hver jeger kan felle inntil fem fugler per døgn, og inntil 25 fugler per jaktår.

01.10 30.11
Mer informasjon om jakttider finner du hos miljødirektoratet.

 

Det er du som jeger som må skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan begrense jakt og fangst på sin eiendom. Skal du jakte i et verneområde, må du sjekke hva som står om dette i verneforskriften.

 

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften eller første påskedag.

 

 

Fremmede arter

 

 

Fremmede arter

Fremmede arter regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis.

 

Definisjonen av en fremmed art: En art betraktes som fremmed for et område, hvis tilstedeværelsen skyldes menneskelig transport (bevisst eller ubevisst) og den ikke tidligere har forekommet naturlig i området.

 

Les mer om fremmede arter hos Artsdatabanken.no her. (åpnes i ny fane).

 

       

Kanadagås 
Grågås ikon

Hele landet med unntaket som nevnes nedenfor.

10.08 23.12
 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

10.09 23.12

Stripegås 
Grågås ikon

Hele landet med unntaket som nevnes nedenfor.

10.08 23.12
 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

10.09 23.12

Knoppand (moskusand) 
GrågåsSvartand

Hele landet.

21.08 23.12

Mandarinand 
Mandarinand Ikon

Hele landet.

21.08 30.09

Stivhaleand 
GrågåsSvartand

Hele landet.

21.08 30.09
       

Fasan 
Fasan Ikon

Hele landet.

01.10 23.12

Sørhare og viltlevende kanin 
Sørhare Ikon

Hele landet. 10.09

28.02/

29.02

Bisam 
Bisam Ikon

Hele landet.

01.04 31.03

Mårhund 
Mårhund Ikon

Hele landet. 01.04 31.03

Vaskebjørn 
Vaskebjørn Ikon

Hele landet.

01.04 31.03

Villmink 
Villmink Ikon

Hele landet.

01.04 31.03

Villsvin 
Villsvin Ikon

Hele landet med unntaket som nevnes nedenfor.

01.04 31.03

 

Sugge som har diende unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året.

 

   

Dåhjort,
muflon
Muflon Ikon

Hele landet.

25.09 23.12

Rapportering av fangst når jaktsesongen er over

Alle som betaler jegeravgift for et jaktår, skal rapportere til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 1. mai. Rapporteringen gjøres i Altinn - Jakt- og fangstrapporteringen. Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir ilagt en tilleggsavgift.

 

Jegere skal også rapportere felte rådyr og villrein på appen Sett og skutt eller i Hjorteviltregisteret. Her skal også jaktlag rapportere sette og felte elg og hjort. Valdansvarlig representant for hjorteviltvald, kan sende digital fellingsrapport til kommune eller villreinnemnd i Hjorteviltregisteret.